Kwaliteit zorg

Wat kunt u van de Cenzo-psychologen verwachten?
 • Cenzo-psychologen zijn ervaren en goed opgeleid;
 • Cenzo-psychologen hebben via Cenzo contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland;
 • De dienstverlening wordt via een kwaliteitsysteem gemeten en transparant gemaakt;
 • Elke Cenzo-psycholoog heeft een eigen kwaliteitsstatuut dat getoetst, goedgekeurd en gepubliceerd is;
 • Wachttijden worden transparant gemaakt, zodat u weet bij welke Cenzo-psycholoog u snel terecht kunt;
 • Cenzo-psychologen stellen samen met u een behandelplan op;
 • Cenzo-psychologen zullen waar nodig en/of gewenst naasten bij uw behandeling betrekken. Uiteraard alleen met uw goedkeuren of op uw eigen verzoek! Bijvoorbeeld door het uitnodigen bij een intake gesprek of tijdens de behandeling bij een of meerdere sessie;
 • Cenzo-psychologen werken uitsluitend met door de beroepsgroep erkende behandelmethodieken, denk hierbij aan:
  • Cognitieve therapie
  • Gedragstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • ACT (nieuwste vorm gedragstherapie)
  • RET
  • EMDR
  • Schema therapie

  Indien u wilt weten hoe uw behandelaar werkt en welke methodieken hij/zij toepast, kijk dan op de persoonlijke Cenzo-website van uw behandelaar te vinden via de zoek-een-zorgverlener app.

Wie kan met welke klachten bij ons terecht?

Cenzo psychologen werken vanuit hun eigen praktijk en behandelen cliënten vanaf 18 jaar en ouder. Cenzo-psychologen behandelen cliënten in de Generalistische Basis GGZ. Dit houdt in het behandelen van een stoornis van lichte tot matige, niet complexe aard, zoals:

 • Depressie, veel toegepaste behandelmethode hierbij is cognitieve gedragstherapie.
 • Angst en paniek, veel toegepaste behandelmethode hierbij is cognitieve gedragstherapie.
 • Trauma of Posttraumatische stress (PTSS), veel toegepaste behandelmethode hierbij is EMDR.

Daarnaast helpen onze psychologen ook cliënten die vanuit bedrijfszorg worden verwezen met lichte vaak arbeidsgerelateerde klachten zoals:

 • Stressklachten
 • Burnout
 • Rouw en verlies.

Cenzo-psychologen maken gebruik van verschillende erkende zoals hierboven omschreven behandelmethodieken en komen samen met u een behandelplan overeen.

De hierboven omschreven klachten (stressklachten, burnout en rouw en verlies) vallen niet onder de zorgverzekeringswet en uw zorgverzekering kan dit dan ook niet bekostigen vanuit de basisverzekering. Deze trajecten worden gefinancierd door de werkgever of verzekeraar van de werkgever.

Dit behandelen Cenzo-psychologen niet
U kunt niet bij ons terecht indien er sprake is van complexe klachten/aandoeningen waarvoor een intensieve of langdurige behandeling nodig is en/of waarbij een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is die niet binnen de GBGGZ behandeld kan worden, of als er sprake is van bijvoorbeeld crisis, suïcidaliteit en verslaving. Hiervoor kunt u terecht voor behandeling in de specialistische GGZ.

Hoe ziet een behandeling er uit?
 • Voorbereiding
  U ontvangt per mail of bij het ontbreken van een e-mailadres per post een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Met deze informatie krijgt de psycholoog een indicatie van uw klachten en kan hier tijdens de intake verder met u over in gesprek.
 • De intake
  • Een behandeling start met een intake. Een intake kan doorgaans binnen 1 à 2 weken starten (indien er geen wachtlijst is bij de desbetreffende psycholoog);
  • Bij aanvang zal de psycholoog met u de behandelvoorwaarden doornemen en toelichten hoe de financiering in elkaar steekt;
  • Ook zal de psycholoog, indien van toepassing, samen met u bekijken welke betrokkenen geïnformeerd moeten worden en hiervoor uw toestemming vastleggen. Zo borgen wij dat er uitsluitend informatie wordt gerapporteerd aan derden waarvoor u toestemming heeft gegeven;
  • Tijdens de intake voert de psycholoog diagnostiek uit en stelt samen met u de behandeldoelen vast en legt dit vast in een behandelplan.
   In uw eigen kracht!
   De psycholoog heeft vertrouwen in uw eigen kracht en wil er altijd voor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. De psycholoog kijkt regelmatig samen met u of u op de goede weg bent om uw doelen te behalen. Zo duurt de behandeling niet langer dan nodig is óf merkt de psycholoog samen met u tijdig op dat u andere of meer zorg nodig heeft. Zo wordt u in uw eigen kracht gezet.Nb. Cenzo-psychologen maken uitsluitend gebruik van door de beroepsgroep erkende behandelmethodieken en maken waar nuttig en wenselijk gebruik van E-health ondersteuning. De programma’s die Cenzo-psychologen gebruiken zijn ondersteunend en worden alleen in combinatie met persoonlijk contact met de psycholoog toegepast. De programma’s zijn gebaseerd op de door de beroepsgroep erkende behandelmethodieken.
  • Na de intake stelt de psycholoog een rapportage op voor de huisarts en/of bedrijfsarts en indien van toepassing (bij bedrijfszorg) uw werkgever/leidinggevende:
   In de rapportage aan de verwijzer koppelt de psycholoog (uitsluitend met uw toestemming) o.a. de volgende informatie terug aan de verwijzer: patiëntprofiel, DSM-5 classificatie, klachtomschrijving, behandeldoelen, behandelmethodieken, tijdspad behandeling. Uiteraard wordt aan de werkgever alleen procesinformatie verstrekt en geen medisch inhoudelijke informatie!
 • De behandeling
  • De behandeling start aansluitend op de intake (conform behandelplan);
  • Tussentijds kan u opnieuw gevraagd worden een vragenlijst in te vullen, zodat de psycholoog kan toetsen wat het effect is van de behandeling en op basis daarvan eventueel bijsturen;
  • Ook kan er indien de situatie hierom vraagt contact worden gezocht met de verwijzer. Bijvoorbeeld over medicatie, advies of re-integratie;
 • Afronding behandeling
  • Op het moment dat de behandeling zich in de afrondende fase verkeerd (behandeldoelen zijn behaald) wordt u gevraagd opnieuw een vragenlijst in te vullen, zodat het effect van de behandeling inzichtelijk wordt gemaakt voor de psycholoog. Ook zijn we dit wettelijk verplicht uit te voeren en de data (pseudo-geanonimiseerd) aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ Nederland.
  • De psycholoog stelt een eindrapportage op en neemt dit met u door. Met uw toestemming wordt deze rapportage aan de verwijzer verstrekt.
  • Eventueel kan er nog een ‘terugvalpreventiegesprek’ worden ingepland binnen 8 weken na afronden van de behandeling. Dit nazorg gesprek kan worden gebruikt om het geleerde tijdens de behandeling te herhalen en zo kan terugval worden voorkomen.
E-health

Bij de behandeling kan gebruik worden gemaakt van E-health. E-health houdt in dat u zelf met behulp van internetprogramma’s en informatie die online beschikbaar wordt gesteld aan de slag kan met uw herstel. E-health maakt een integraal onderdeel uit van uw behandeling en er is altijd een behandelaar bij betrokken die u regelmatig ziet. Cenzo-psychologen maken gebruik van E-health aanbieder Therapieland.

Zorgstandaarden

Cenzo-psychologen leveren zorg op maat. Dat houdt in dat zij op basis van de erkende behandelmethodieken en ontwikkelde zorgstandaarden samen met u kijken hoe de behandeling vorm wordt gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.thuisarts.nl en www.ggzstandaarden.nl.

Uw mening telt

Wij stellen uw mening over uw ervaring van onze dienstverlening op prijs. Hierdoor worden wij in staat gesteld onze dienstverlening continue te blijven verbeteren. U wordt bij aanvang van de behandeling gevraagd om uw toestemming om mee te doen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. U ontvangt na afronden van uw behandeling een uitnodiging om een vragenlijst digitaal in te vullen waarmee u anoniem uw mening kunt geven.

Via deze linkkunt u ons meest recente jaarrapport downloaden waarin de tevredenheid van andere cliënten die u voor zijn gegaan transparant wordt gemaakt.

Cenzo meet sinds 2006 de output van haar dienstverlening onder andere door het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek. Dit doen wij niet zelf. Wij laten dit uitvoeren door een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau Desan Research Solutions. Sinds 2006 beoordelen cliënten de dienstverlening geleverd door Cenzo-psychologen. In 2022 beoordeelden cliënten deze dienstverlening gemiddeld met een rapportcijfer 8,3!

Wij meten de tevredenheid conform een landelijke standaard de CQ-i*. De CQi vragenlijst voor de GGZ bestaat uit de volgende schalen: bejegening, samen beslissen en uitvoering van behandeling en er wordt een rapportcijfer gegeven. De schaalscores lopen van 1 tot 5. Hoe hoger het cijfer hoe beter het resultaat. De resultaten gemeten over 2022 tm Q3 zijn als volgt:

Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen wij dat cliënten snel worden gezien, de zorg op maat wordt geleverd en dit leidt tot zeer tevreden cliënten. Daarbij scoren de Cenzo-psychologen met name t.a.v bejegening en uitvoering van behandeling erg hoog. In vergelijking met 2021 is ook op de schaal 'Informatie’ toegevoegd. Waar mogelijk stimuleren wij de Cenzo-psychologen samen met de cliënt te komen tot keuzes en beslissingen aangaande de behandeling.

* De Consumer Quality-index (CQ-index) is een cliënttevredenheidsvragenlijst. Het instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

Resultaten

Cenzo meet doorlopend de uitkomsten van de zorg die wij leveren en maken dit middels een jaarrapportage transparant. Via deze link kunt u het jaarrapport 2020 downloaden. Hierin leest u wat de resultaten zijn geweest t.a.v. doorlooptijden, re-integratie score, reductie van de klachten en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat cliënten na afronding van een behandeling hebben ingevuld. Samengevat een aantal belangrijke resultaten op een rij:

 • 81% klachtenreductie (o.b.v. SQ-48 vragenlijst)
 • 93% van de behandeldoelstellingen worden (gedeeltelijk) behaald
 • gemiddeld zijn cliënten binnen 5,7 werkdagen gezien voor een intake.
 • 88% re-integreert weer terug naar het werk.
Samenwerking betrokkenen

Cenzo-psychologen werken in de regio nauw samen met de huisarts, POH-GGZ en hebben afspraken met hulpverleners in de SGGZ. Deze afspraken hebben betrekking op de informatie die zij hoe en wanneer met elkaar uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de zorg die zij aan u leveren zo goed mogelijk tot stand komt. Tijdens de behandeling wordt met u doorgenomen wie er betrokken zijn bij een behandeling en wordt uitsluitend met uw toestemming informatie met derden uitgewisseld. Met betrekking tot de informatie die wordt verstrekt heeft u de volgende rechten:

 1. Recht tot ontzeggen van toestemming tot rapporteren;
 2. Recht tot inzage van de rapportages;
 3. Recht tot wijzigen van rapportages;
 4. Recht tot vernietigen van rapportages.

Naast de reguliere zorg leveren Cenzo-psychologen zorg binnen de bedrijfszorg. Vanuit dit kader werken de psychologen intensief samen met onder andere bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, fysiotherapeuten en werkgevers. Dit doen zijn vanuit vooraf vastgestelde samenwerkingsafspraken die zijn vastgelegd in overeenkomsten die zorgvuldig zijn samengesteld met arbodiensten, verzekeraars en bedrijven. Hiermee wordt optimale zorg en privacy voor de cliënt geborgd.

Het Cenzo-netwerk kent een diversiteit aan aangesloten psychologen. Elke psycholoog is opgeleid als generalist en kan de problematiek die past binnen de GBGGZ behandelen. Echter zijn er uiteraard ook specialisaties. U kunt via de zoek-een-zorgverlener app de aangesloten Cenzo-psychologen vinden. Op hun persoonlijke profiel pagina kunt u lezen welke registraties zij hebben behaald en waarin zij gespecialiseerd zijn en welke behandelaanpak zij hanteren.

Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten