InterVentium

InterVentium houdt zich bezig met het begeleiden van samenwerkingsvraagstukken binnen arbeidsorganisaties en conflictbemiddeling.
InterVentium heeft aan de wieg gestaan van de arbodienstverlening en mediation in Nederland en heeft in de afgelopen 20 jaar bij circa 2000 arbeidsvraagstukken bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven (industrie en MKB), banken, verzekeraars, onderwijs, gezondheidszorg etc.
Het werkterrein van InterVentium is de niet-medische interventie als onderdeel van Arbeid en Gezondheid binnen arbeidsorganisaties.
InterVentium heeft zeer ruime ervaring met samenwerking met psychologen, bedrijfsartsen, casemanagers en andere arbo-professionals op het gebied van Arbeid en Gezondheid.
De mediators die door InterVentium  worden ingezet zijn ervaren en gekwalificeerde arbeidsmediators en zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) te Rotterdam.

Mensen kunnen soms problemen binnen de arbeidsverhouding ervaren, waardoor relaties verstoord zijn geraakt, verhoudingen zijn vertroebeld of communicatie onproductief is geworden.
Deze problemen kunnen van invloed zijn bij (psychische) klachten en deze zelfs versterken en leiden tot uitval. De ervaring leert dat in dit soort situaties reintegratie complex is en nogal eens stagneert.
Om een goede reintegratie mogelijk te maken zal aandacht moeten worden besteed aan het wegnemen van belemmeringen in de arbeidsverhouding. Hiermee kan worden voorkomen dat klachten onnodig in stand blijven en reintegratietrajecten vastlopen, met alle complicaties en kosten van dien.
Bij samenwerkingsvraagstukken en/of conflicten zal een interventie van buitenaf behulpzaam kunnen zijn om de impasse te doorbreken en de problemen op te lossen. Het gaat hier immers niet zozeer om een medische situatie dan wel een samenwerkingsvraagstuk met een dieperliggende (niet-medische) oorzaak die een belemmering vormt voor terugkeer.

Arbeidsorganisaties:
Bedrijfsleven (industrie, banken / verzekeraars), MKB (sectoren-breed), overheid, gezondheidszorg, onderwijs etc.

Doelgroep:
Medewerkers waarbij de onderlinge verhoudingen (het niet-medische deel) een blokkade vormen voor adequate reintegratie of een risico vormen tot langdurige uitval.

Doel:
Het begeleiden van stroeve arbeidsverhoudingen, het verbeteren van communicatie en het oplossen van conflicten.

Resultaat:
Beweging brengen in situaties die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Impasse doorbreken en herstel van dynamiek. Het voorkomen van verzuim, verzuimreductie, bevordering van reintegratie.en het opheffen van verzuim. Het verbeteren van de onderlinge verhoudingen, dan wel het verbreken van de relatie op een voor de betrokkenen acceptabele wijze.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat arbeidsmediation een slagingskans heeft van 80%.

Wij voeren de volgende producten die apart of gebundeld kunnen worden ingezet om mensen en organisaties te helpen om conflicten te voorkomen, te managen of op te lossen:

Intakegesprekken:
Afzonderlijke voorgesprekken (telefonisch of face-to-face) die informatief en vertrouwelijk zijn op basis waarvan een beoordeling van de situatie wordt gemaakt met een advies voor een vervolgstap. Deze gesprekken hebben mede als voordeel dat in de aanvang van een mediationtraject veel sneller tot de kern van het probleem kan worden gekomen en dus sneller naar de inhoudelijke oplossing kan worden gegaan, waarmee tijdwinst kan worden geboekt.

(Arbeids)Mediation:
Een formele geprotocolleerde vorm van bemiddeling in samenwerkingsvraagstukken en conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen optimale oplossingen te komen. Mediation concentreert zich op de belangen en vooral de oplossingsbehoeften van de betrokkenen. Het doel van deze methode is realistische onderhandelingen tussen de deelnemers te bevorderen. Het betreft doorgaans een werkgever-werknemer relatie of een collegiaal samenwerkingsprobleem.

Exit-mediation:
Vorm van mediation waarbij de mediator werkgever en werknemer begeleidt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst indien een voortzetting van de arbeidsverhouding en/of reintegratie voor de betrokkenen niet langer een reëel perspectief vormt. De mediator begeleidt partijen in het gehele traject van afwikkeling van hun arbeidsrelatie. De mediation wordt dan bezegeld met afspraken over de beëindiging van het dienstverband, die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijk traject kunnen beide partijen zich laten bijstaan voor extern juridisch advies. In veel gevallen nemen adviseurs van partijen deel aan de gesprekken.

KOG (Kort Oplossingsgerichte Gesprekken / Dagbemiddeling):
Deze flexibele minder formele maar intensieve interventie bestaat uit vertrouwelijke gesprekken die door een ervaren bemiddelaar worden begeleid met behulp van een voor dit doel aangepaste oplossingsgerichte gespreksmethodiek. Hierbij worden alle relevante bij de oplossing betrokken personen en/of functionarissen actief meegenomen in de aanpak. Alle beschikbare communicatiemiddelen worden hierbij benut. Deze gespreksvorm is ontwikkeld voor situaties waarin betrokkenen op korte termijn aan een snelle oplossing van een meningsverschil of conflict willen werken.

Teammediation of groepsbemiddeling:
Groepen en teams raken soms verwikkeld in een situatie waardoor de samenwerking stagneert en men gedemotiveerd raakt. Hierbij ligt de focus op hetgeen zich afspeelt tussen mensen in een team of groep. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol. Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen en de groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen, waardoor de samenwerking stagneert. Bij teammediation worden de interactiepatronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. De mediator maakt een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze bespreekbaar. Alle betrokkenen zijn gericht op het ontmantelen van het vastgelopen systeem zodat een nieuw, gemeenschappelijk gedragen, verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

Onderhandelingsbegeleiding:
Onderhandelen is de sociale vaardigheid gericht op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen mensen in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Doel is een resultaat te bereiken dat ieder niet alleen had kunnen bereiken en om onenigheid tussen betrokkenen op te lossen. Doel van de onderhandelingsbegeleider is om het onderhandelend vermogen van zijn cliënten te verhogen en de onderhandelingsresultaten positief te beïnvloeden.

Neutraal voorzitterschap:
Een neutraal voorzitter fungeert als gespreksleider die zich te allen tijde onpartijdig opstelt en tevens onafhankelijk functioneert. Het doel van het inzetten van een neutraal voorzitter is om in een vergadering het proces van besluitvorming onafhankelijk en neutraal te (bege)leiden. Het accent van de taak van de voorzitter ligt op het bewaken dat belangen van alle partijen aan bod komen.

Procescoaching en procesbegeleiding bij stroeve arbeidssituaties:
Bij organisatieveranderingen of een beoordelingssituatie liggen vaak conflicten op de loer en zijn procescoaching en procesbegeleiding deëscalerende instrumenten voor leidinggevenden en groepen. InterVentium stimuleert met haar aanpak dat betrokkenen zelf deze moeilijke situatie kunnen hanteren. Ervaring heeft geleerd dat verzuim met deze werkwijze kan worden voorkomen of opgelost.

Conflictcoaching:
Het begeleiden van een of meerdere conflictpartijen bij het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Daarbij is het doel dat door dit gedrag ruimte ontstaat om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken en er beweging in een (intern of extern) conflict komt.

Coaching voor managers en professionals:
Coaching van managers en professionals bij conflictueuze situaties op het werk. Dit kan preventief worden ingezet en bij een reeds manifest conflict.